XỬ LÝ DỊCH TIÊU CHẢY CẤP TRÊN HEO

tiêu chảy, tiêu chảy cấp, heo con, phân vàng, nôn ói

Tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ mắc bệnh cao Mổ khám: dạ dày chứa sữ đông vón, không tiêu; thành ruột mỏng, có thể nhìn thầy chất chứa dịch lỏng, màu vàng bên trong