2 loại thuốc xử lý đáy ao tôm, cá cho người chăn nuôi tốt nhất

thuốc xử lý đáy ao nuôi, yucca, men vi sinh, men vi sinh xử lý đáy ao,

Thuốc xử lý đáy ao nuôi bằng men vi sinh giúp hạn chế được chất thải dư thừa, mùn bã kết hợp yucca, combo ag new pro 4000x thuốc xử lý đáy nuôi tốt nhất hiện tại